1. Malígny melanóm kože a spojovky metastázujúci do očnice

Plesníková Paulína, Furdová Alena
Klinika oftalmológie LFUK a UNB, nemocnica Ružinov, Bratislava

Malígny melanóm kože aj spojovky patrí medzi vzácne a častokrát na diagnostiku zradné tumory. Môže vznikať troma spôsobmi a to de novo, ako progresia primárnej akvirovanej melanózy alebo zo spojovkového névu. Svojou polohou v blízkosti lymfatických a krvných ciev v substantia propria má možnosť metastázovať…

ABSTRAKT

2. Bazalióm infiltrujúci spojovku mihalnice – chirurgické riešenie s aplikáciou amniovej membrány

Lysková Darina, Jurenová Denisa, Furdová Alena
Klinika oftalmológie LFUK a UNB, nemocnica Ružinov, Bratislava

Bazocelulárny karcinóm je najčastejšie sa vyskytujúci malígny nádor mihalníc. Odtlačková cytológia spojovky je neinvazívna, nebolestivá metóda slúžiaca k získaniu buniek z povrchovej vrstvy spojovky oka. Získané bunky sú ďalej fixované, zafarbené a hodnotené z morfologického a imunohistochemického hľadiska…

ABSTRAKT

3. Vnútroočný lymfóm s extraokulárnou infiltráciou do očnice

Jurenová Denisa, Furdová Alena
Klinika oftalmológie LFUK a UNB, nemocnica Ružinov, Bratislava

Vnútroočné lymfómy sú veľmi raritné malignity a vyskytujú sa ako primárne alebo sekundárne. Primárny intraokulárny lymfóm bol popísaný prvýkrát v 50-tych rokoch 20. storočia ako postihnutie uveálneho traktu. Lymfóm je malígne ochorenie, ktoré môže postihovať viaceré štruktúry orbity a očné adnexy a veľmi zriedkavo…

ABSTRAKT

4. Sebaceózny karcinóm mihalníc

Furdová Alena, Svoradová Eva, Jurenová Denisa, Lysková Darina, Plesníková Paulína
Klinika oftalmológie LFUK a UNB, nemocnica Ružinov, Bratislava

Sebaceózny karcinóm mihalnice je zriedkavé, agresívne, malígne nádorové ochorenie, ktoré prvýkrát opísal Straatsma ako nádor Meibomových žliaz v roku 1956. Tvorí 1- 5,5% zhubných nádorov mihalníc a po bazocelulárnom a spinocelulárnom karcinóme je považovaný za tretí najčastejší zhubný nádor…

ABSTRAKT

5. Skvamocelulárny karcinóm spojovky

Furdová Alena, Jurenová Denisa, Lysková Darina, Plesníková Paulína
Klinika oftalmológie LFUK a UNB, nemocnica Ružinov, Bratislava

Transformácia papilómu spojovky na skvamocelulárny karcinóm (SCC) je zriedkavá, ale vždy na ňu treba myslieť pri recidíve ochorenia. Ľudský papilomavírus (HPV) môže infikovať spojovku. Oftalmológ v spolupráci s patológom môže odporučiť vhodné laboratórne vyšetrenia na potvrdenie diagnózy…

ABSTRAKT

6. 3D model oka s vnútroočným nádorom

Jurenová Denisa (1), Thurzo Andrej (2), Furdová Alena (1)
(1) Klinika oftalmológie LFUK a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
(2) Ústav simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania, LFUK v Bratislave

Kazuistika prezentuje tvorbu 3D modelu u 52-ročného pacienta s diagnózou vnútroočného malígneho melanómu uvey s objemom 0,7 cm3, ktorý bol v roku 2018 indikovaný na stereotaktickú rádiochirurgiu na Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave…

ABSTRAKT

7. Toxoalergický syndróm predného segmentu po operácii katarakty

Sekáč Juraj, Ferková Sylvia Lea
Klinika oftalmológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava, Bratislava

Toxoalergický syndróm predného segmentu (TASS, TAS syndróm) je akútny, závažný, no pomerne zriedkavý vnútroočný zápal, ktorý sa rozvíja 12 – 48 hodín po akejkoľvek operácii predného segmentu. Najčastejšie je spájaný s operáciou katarakty. Ide v podstate o sterilnú formu neinfekčnej endoftalmitídy s bolesťou…

ABSTRAKT

8. Stúpajú mi dioptrie na jednom oku

Karolína Kapitánová, Monika Fedorová
UVEA Mediklinik s.r.o., Martin

Autori v kazuistike prezentujú skúsenosť z ambulantnej oftalmologickej starostlivosti, kedy subjektívne ťažkosti 47 ročnej pacientky s nárastom hypermetropie na ľavom oku napokon vedú k odhaleniu benígneho tumoru orbity…

ABSTRAKT

9. Vášnivý krížovkár

Maurská Anna, Lipková Blandína, Alexík Mikuláš, Veselovský Milan, Štubňa Michal
Očné oddelenie FNsP Žilina

Prezentácia prípadu 93-ročného pacienta s náhlou nebolestivou stratou zraku na ľavom oku, pri ktorom správna diagnostika a terapeutický postup umožnili značné zlepšenie nálezu a zraku…

ABSTRAKT

10. Oculi speculum animae sunt

Mojáková Katarína (1), Lipková Blandína (1),  Nováková Elena (2), Štubňa Michal (1)
(1) Očné oddelenie FNsP Žilina
(2) Ústav mikrobiológie a imunológie JLF v Martine UK v Bratislave

Autori prezentujú kazuistiku 15-ročnej pacientky s netypickým masívnym čiernym mukopurulentným sekrétom. Zápal mal u pacientky fluktujúci priebeh s nedostatočnou odpoveďou na lokálnu terapiu. U pacientky boli opakovane robené odbery za prísnych aseptických podmienok a konzultované oddelenie patológie…

ABSTRAKT

11. Skorá diagnostika, zlá situácia

Zelníková Adriána (1), Lipková Blandína (1), Lutišanová Ivana (1), Belancová Izabela (1), Balázs Tibor (2), Štubňa Michal (1)
(1) Očné oddelenie FNsP Žilina
(2) Centrum intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby Bratislava

Prezentácia prípadu pacientky prijatej na naše oddelenie s pretrvávajúcimi ťažkosťami ľavého oka, s následnou včasnou diagnostikou a neskoršou intervenciou vzhľadom na aktuálnu situáciu s ochorením COVID-19…

ABSTRAKT

12. Zabudnutý nepriateľ

Dlhopolčeková Anna (1), Mojáková Katarína (1), Polák Pavol (2), Štubňa Michal (1)
(1) Očné oddelenie FNsP Žilina
(2) Reumatologická ambulancia MediHouse Žilina

V kazuistike prezentujeme prípad 69 ročnej pacientky s cefaleou a poklesom vízu na oboch očiach. Vyšetrením zisťujeme bilaterálny edém terča a edém makuly na pravom oku. Realizované MR hlavy, RTG pľúc, laboratórne vyšetrenia. Nález uzatvárame ako edém terča z dôvodu reaktivácie systémovej ANCA asociovanej vaskulitídy…

ABSTRAKT

13. Nespokojná pacientka po pars plana vitrektómii

Pavol Kusenda, Daniel Havalda
Očné oddelenie, Univerzitná nemocnica – Nemocnica sv. Michala a.s., Bratislava

63-ročná pacientka nespokojná s videním po kombinovanej operácii katarakty s implantáciou umelej vnútroočnej šošovky (PCIOL) a pars plana vitrektómii…

ABSTRAKT

14. Sezam, zatvor sa !

Lipková Blandína (1), Maurská Anna (1), Veselovský Milan (1), Rosocha Ján (2)
(1) Očné oddelenie FNsP Žilina
(2) Združená tkanivová banka, UN L. Pasteura Košice

Neuzavretú dieru makuly (MD) sme u 3 pacientiek unilaterálne dokumentovali pomocou SD-OCT. U 1. pacientky sa jednalo o primárnu dieru, u druhej o sekundárnu dieru po cystoidnom edéme makuly po oklúzii centrálnej vény sietnice a u tretej pacientky bola ešte v období pred rozvojom FTMH v oblasti MD atrofia…

ABSTRAKT

15. Časovaná bomba

Petriv Yaryna, Lipková Blandína, Veselovský Milan, Štubňa Michal
Očné oddelenie FNsP Žilina

30-ročný pacient v októbri 2019 akútne prišiel pre dvojité videnie. Objektívne mal s malou myopickou korekciou plnú zrakovú ostrosť bilaterálne. Bulby boli dobre pohyblivé vo všetkých smeroch, predný segment pokojný, bez akejkoľvek injekcie a bez protrúzie…

ABSTRAKT

16. Manažment pacienta s recidivujúcim bazocelulárnym karcinómom periokulárnej oblasti

Prídavková Zuzana (1, 2), Furdová Alena (2)
(1) Klinika oftalmológie, Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN, Ružomberok
(2) Klinika oftalmológie LFUK a UNB, nemocnica Ružinov, Bratislava

Závažný priebeh ochorenia pacienta s periokulárnym bazocelulárnym karcinómom s opätovnými recidívami, orbitálnou inváziou, exenteráciou orbity…

ABSTRAKT

17. Význam medicínskej metrológie v oftalmologickej praxi

Rybář Jan (1), Ďuriš Stanislav (1), Hučko Branislav (1), Grosinger Patrik (1), Jurenová Denisa (2), Lysková Darina (2),
Plesníková Paulína (2), Majstrík Andrej (1)
(1) Strojnícka fakulta, Slovenská technická univerzita, Bratislava
(2) Klinika oftalmológie LFUK a UNB, nemocnica Ružinov, Bratislava

Metrológia je veda o meraní. Ak túto vedu aplikujeme do lekárskej praxe, hovoríme o medicínskej metrológii, pomocou ktorej zabezpečujeme presnosť meraní v zdravotníctve. Meranie rôznych oftalmologických veličín sa realizuje pomocou rady prístrojov…

ABSTRAKT

18. Nový variant etalónového zariadenia s modelovým okom

Rybář Jan (1), Grosinger Patrik (1), Jurenová Denisa (2), Lysková Darina (2), Plesníková Paulína (2), Sekáč Juraj (2),
Ďuriš Stanislav (1), Chytil Miroslav (3), Vincze Adam (1)
(1) Strojnícka fakulta, Slovenská technická univerzita, Bratislava
(2) Klinika oftalmológie LFUK a UNB, nemocnica Ružinov, Bratislava
(3) Slovenský metrologický ústav, Bratislava

Význam medicínskej metrológie pre meranie vnútroočného tlaku pomocou bezkontaktných očných tonometrov je značný pre správnu a nezávislú nadväznosť merania tlaku vo vnútri oka pacienta. V Slovenskej republike tieto prístroje v súčasnosti nepodliehajú pravidelnej metrologickej kontrole…

ABSTRAKT

19. Od amócie k tumoru

Popová Veronika (1), Tomčíkova Dana (1), Bušányová Beáta (1), Nociarová Lucia (1), Štubňa Michal (2)
(1) Klinika detskej oftalmológie NÚDCH a LFUK
(2) Očné oddelenie FNsP Žilina

16-ročný pacient sledovaný pre refrakčnú vadu bol odoslaný na našu kliniku pre susp. amóciu sietnice na ľavom oku zistenú ako náhodný nález. Približne pred rokom mal úraz, úder palicou do hlavy, odvtedy horšie vidí na ľavé oko…

ABSTRAKT

20. Nízkoenergetické vysokofrekvenčné elektrické pole v liečbe syndrómu suchého oka – pred a po

Kopálová Kamila
VESELY, očná klinika, Bratislava

Syndróm suchého oka predstavuje multifaktoriálne civilizačné ochorenie. Postihuje až 20% celosvetovej populácie s výrazným dopadom na kvalitu života. Liečba prístrojom RexonEye patrí medzi najmodernejšie metódy v liečbe tohto ochorenia…

ABSTRAKT

21. -8 + 2 = -6 – výmena fakickej šošovky

Veselý Pavol
VESELY, očná klinika, Bratislava

Fakická šošovka umožňuje korekciu dioptrickej chyby pacientov, pre ktorých nie je vhodná korekcia dioptrickej chyby excimerovým laserom…

ABSTRAKT

22. Implantácia vnútroočnj šošovky do puzdra pri ruptúre zadného puzdra

Veselý Pavol
VESELY, očná klinika, Bratislava

Jednou z komplikácií operácie sivého zákalu je peroperačná ruptura zadného puzdra. Tá si väčšinou vyžaduje zmenu operačného postupu a nie zriedkavo aj zmenu miesta implantácie…

ABSTRAKT

23. Retinálna venózna oklúzia s následnou novodiagnostikovanou mutáciou faktora V Leiden

Droppová Simona, Valášková Jela, Krásnik Vladimír
Klinika oftalmológie LFUK a UNB Ružinov, Bratislava

Retinálne venózne oklúzie sú jednou z najčastejších príčin straty zraku u cievnych ochorení sietnice. Hlavné rizikové faktory sú známe, je to systémová hypertenzia, kardiovaskulárne ochorenie, diabetes mellitus alebo hyperkoagulačný stav. Novozistená Leidenská mutácia, popísaná v tejto kazuistike, patrí medzi…

ABSTRAKT

24. Očné prejavy karotido-kavernóznej fistuly (kazuistika)

Markusková Simona, Valášková Jela, Krásnik Vladimír
Klinika Oftalmológie LFUK a UNB Ružinov, Bratislava

Protrúzia bulbu s diplopiou , vysokým vnútroočným tlakom a bolesťami je prejavom viacerých klinických nálezov. Jedna z možných príčin je karotido- kavernózna fistula, abnormálna komunikácia – cievne prepojenie medzi artériami a vénami v oblasti sinus cavernosus…

ABSTRAKT

25. Chirurgická liečba rozsiahleho krvácania so subretinálnou aplikáciou aktiváru plazminogénu pri hemoragickej forme VPDM

Popov Ivajlo, Valášková Jela, Krásnik Vladimír
Klinika oftalmológie LFUK a UNB Ružinov, Bratislava

Vlhká forma vekom podmienenej degenerácie makuly (VPDM) je zrak ohrozujúce ochorenie, ktoré môže byť komplikované krvácaním z novovzniknutých ciev, čím dochádza k náhlemu zhoršeniu funkcií zraku. Väčšie riziko krvácania je spojené s antikoagulačnou liečbou, obzvlášť ak je spojená so zvýšenými…

ABSTRAKT

26. Kryptokoková neurochorioretinitída oboch očí u pacienta s AIDS (kazuistika)

Šináľová Terézia (1), Sitárová Jana (1), Valášková Jela (1), Soják Ľubomír (2), Krásnik Vladimír (1)
(1) Klinika oftalmológie LFUK a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
(2) Klinika infektológie a geografickej medicíny LFUK, SZU a UNB

Očné komplikácie u pacientov infikovaných vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV) sú pomerne časté, pričom práve tieto komplikácie môžu byť niekedy prvým prejavom diseminovanej systémovej infekcie HIV. Pôvodcami sú vo väčšine prípadov oportúnne mikroorganizmy a ich najčastestejším očným prejavom býva…

ABSTRAKT

27. Reoperácia diery makuly s amniovou membránou

Valášková Jela, Popov Ivajlo, Krásnik Vladimír
Klinika oftalmológie LFUK a UNB Ružinov, Bratislava

Neuzatvorená diera makuly predstavuje defekt tkaniva sietnice v plnej hrúbke v mieste fovey po predchádzajúcej neúspešnej chirurgickej operácii. Doposiaľ bolo navrhnutých viacero chirurgických postupov, žiadny z nich sa nepresadil, pre nie jednoznačne dobré anatomické a funkčné výsledky…

ABSTRAKT

28. Vedľajší nález a hneď dvakrát

Praženicová Mária (1), Lukáčová Petra (1), Okapec Stanislav (2)
(1) II. Očná klinika SZU FNsP Banská Bystrica
(2) RTG oddelenie FNsP Banská Bystrica

Dg. normotenzného glaukómu často v sebe skrýva neurologickú neodhalenú príčinu.V našom prípade ide o koincidenciu sekundárnej neurologickej a primárnej etiopatogenézy poškodenia zrakového nervu. Ich včasná dg. a správna liečba môžu byť pre zachovanie kvality života pacienta kľúčové…

ABSTRAKT

29. Chirurgické riešenie obojstrannej kongenitálnej katarakty pri

Downovom syndróme – videoprezentácia
Jančo Ladislav, Kováč V.
Očná klinika SZU FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica

Cieľom práce je prezentovať chirurgické riešenie obojstrannej kongenitálnej katarakty pri Downovom syndróme. Operácia oboch očí prebehla v jednom sedení bez komplikácií, pooperačné
hojenie bolo primerané…

ABSTRAKT

30. Optic capture pri subluxovanej katarakte

Vida Rastislav
Uvea Mediklinik, Martin-Priekopa

Optic capture je uchytenie optiky umelej vnútroočnej šošovky (VOŠ) do kapsulorexy v prednom púzdre šošovky pričom haptiky zostávajú v sulcus ciliaris. Výhodou pri subluxovanej katarakte (uvoľnený závesný aparát šošovky v rozsahu menej ako 180°) je stabilná centrácia optiky VOŠ…

ABSTRAKT

31. Hole and Crack FAKO technika

Böhm Peter ml., Böhm Peter
Očné centrum Dr. Böhma, Bratislava

Autori prezentujú vlastnú techniku fakoemulzifikácie, ktorá bola vyvinutá pre matúrne brunescentné katarakty. Tieto predstavujú zvýšené riziko peroperačných komplikácii a nie je možné ich odstrániť bežnými fako technikami ako sú: Divide and Conquer a Phaco Chop technikou…

ABSTRAKT

32. Európa a legislatíva pre zdravotnícke prostriedky – nový očný tonometer

Rybář Jan (1), Ďuriš Stanislav (1), Pluháček František (2), Miček Andrej (1), Tóth Štefan (1), Boriová Sára (1), Ferková Sylvia Lea (3)
(1) Strojnícka fakulta, Slovenská technická univerzita, Bratislava
(2) Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc
(3) Klinika oftalmológie LFUK a UNB, nemocnica Ružinov, Bratislava

Zabezpečenie zdravotníckych prostriedkov v Európe je riešené pomocou právnych predpisov (smernica o zdravotníckych pomôckach, o aktívnych implementovateľných zdravotníckych pomôckach, o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro, o diagnostike in vitro pre lekárske prístroje)…

ABSTRAKT

33. Pozor na mladé krátkozraké ženy

Kulanga Miroslav, Sedláková Jana
Očná klinika Kulanga, Poprad

Prinášame kazuistiku 48 ročnej ženy, ktorá v lete náhle spozorovala výpadok v zornom poli. Bola hospitalizovaná na neurologickom oddelení a prešla celou paletou konziliárnych vyšetrení vrátane očného. Príčina výpadku zorného poľa sa však nenašla a tak pacientka o niekoľko mesiacov neskôr navštívila…

ABSTRAKT

34. Ohrození muži

Kulanga Miroslav, Sedláková Jana
Očná klinika Kulanga, Poprad

Na liečbu erektilnej dysfunkcie sú dnes okrem známeho sildenafilu dostupné ďalšie tri inhibítory fosfodiesterázy 5 (tadalafil, avanavifil, vardenafil). Blokovaním enzýmu fosfodiesterázy spôsobujú vazodilatáciu, čím dosahujú svoj účinok, ale efektívne znižujú aj krvný tlak a tým perfúziu…

ABSTRAKT

35. Začalo to pokašliavaním a zachrípnutým hlasom

Mattová Christiána (1), Brániková Ľubica (1), Furdová Alena (2), Stopková Alexandra (1)
(1) Oftalmologické nelôžkové oddelenie FNsP Nové Zámky
(2) Klinika oftalmológie LFUK a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava

Metastatické nádory sú najbežnejšie vnútroočné malignity, zvyčajne lokalizované v cievnatke. Najčastejším pôvodom choroidálnych metastáz u žien sú prsník a následne pľúca. U mužov sú na prvom mieste pľúca a potom gastrointestinálny trakt…

ABSTRAKT

36. Traumatická avulzia pravého bulbu

Mihala Ján
Fakultná nemocnica Trenčín – Očná klinika

Na našu očnú príjmovú ambulanciu prichádza 61-ročný pacient v sprievode syna. Vyšetrený ambulantne chirurgom. Anamnéza pádu v domácnosti. Po vyšetrení stav hodnotíme ako traumatická avulzia pravého bulbu so zrakovým nervom. Realizujeme akútne CT vyšetrenie, vyšetrenie traumatológom a neurológom…

ABSTRAKT

37. Vaskulitída s panuveitídou pri hepatitíde C

Šulavíková Zuzana
Očná klinika, Fakultná nemocnica Trenčín

37- ročný pacient prichádza na naše pracovisko so zhoršeným videním na ľavom- jedinom vidiacom oku. Pravé oko je amaurotické, v očnej anamnéze pred rokom ťažká predná uveitída neznámej etiológie na pravom oku. Realizujeme základne očné vyšetrenia a na základe lokálneho nálezu a flouresceínovej angiografie…

ABSTRAKT

38. Nehoda nie je náhoda

Herle Dávid, Štubňa Michal
Očné oddelenie FNsP Žilina

Známe “Nehoda nie je náhoda” platí v medicíne dvojnásobne a používanie pracovných pomôcok chrániacich zrak nie je ani v dnešnej dobe pravidlom. Vo videoprezentácii, pripravenej pre Žilinské kazuistiky v roku 2020, Vám predstavíme pacienta, ktorý pri práci s kladivom utrpel penetrujúce poranenie oka…

ABSTRAKT

39. Prekvapenie po aspirácii kongenitálnej katarakty

Izák Milan G. J., Izáková Andrea, Schwarz Filip, Selecká-Možuchová Katarína
IzakVisionCenter, Banská Bystrica

Demonštrovať prípad kongenitálnej katarakty, sekundárneho glaukómu a intralentálne opúzdreného krvného koagula pri perzistencii primárneho sklovca…

ABSTRAKT

40. Operácia katarakty pri myopii po radiálnej keratotómii

Izák Milan G. J., Izáková Andrea, Schwarz Filip, Selecká-Možuchová Katarína
IzakVisionCenter, Banská Bystrica

Poukázať na potrebu špecialnej mikrochirurgickej techniky operácie katarakty po radiálnej keratotómii…

ABSTRAKT

41. Diagnostika verzus terapia

Štubňa Michal
Očné oddelenie FNsP Žilina

Autor prezentuje kazuistiku makulárnej lézie, pri ktorej sa zvažovala priorita diagnostiky verzus priorita terapie…

ABSTRAKT

42. “Urobíme, čo sa dá – uvidíme, čo uvidíte … “

Štubňa Michal (1), Belancová Izabela (1), Veselý Pavol (2)
(1) Očné oddelenie FNsP Žilina
(2) VESELY, očná klinika, Bratislava

Autori prezentujú tri kazuistiky “stratených“ očí, ktorých príčinou bola ťažká strata zraku. Jednou z príčin ťažkej straty zraku bola aj katarakta. Všetci podstúpili jej operáciu…

ABSTRAKT

PREZENTÁCIE PARTNEROV

BAYER

CMI

CMI

SURVEYE

SURVEYE

VIDERIS